فهرست مدارك مورد نياز به منظور هم كاري با شركت شهاب


1. تقاضانامه كتبي

2. تكميل فرم پرسش نامه هم كاري با شركت شهاب

3. تصوير شناسنامه

4. تصوير پروانه كسب معتبر (‌كپي اساسنامه، روزنامه رسمي و شناسنامه مدير عامل جهت اشخاص حقوقي)

5. تصوير بيمه نامه فروشگاه و انبار

6. تصوير سند مالكيت محل كسب

7. دو قطعه عكس 18 × 13 از نماي داخل و خارج فروشگاه

8. چك تضمين

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت شهاب می باشد